Departament de Serveis Socials

Equip Social de Base

Prestant els seus serveis dins el Departament de Benestar Social, compost per:

 • 1 Treballadora Social.
 • 1 psicòleg.
 • 1 Tècnic de la Dependència.
 • 1 auxiliar de Llar.

Ubicació

Direcció: C / Generalísimo, 5

Telèfon: 965 70 13 38
Fax: 966 78 20

Dependències:

 • Departament Benestar Social.
 • Agència d’Ocupació i Desenvolupament Local.
 • Telecentre.
 • Oficina de Correus.

Horari del E.S.B

Treballadora social:
Dilluns i Dijous de 9.00 h a 14.00 h a través de cita prèvia.

Psicòleg:
Dimecres de 9.00 h a 14.00 h a través de cita prèvia.

Tècnic de la dependència:
Dijous de 8.00 h a 10.00 h a través de cita prèvia.

Agent d’Ocupació i Desenvolupament Local:
De dilluns a divendres de 8’00 a 9’00 i de 13’30 a 15’00 i els Dimecres de 16’00 a 19’30 h sense cita prèvia.

CITA PRÈVIA:
Trucant al telèfon 965701338 o bé personalment al propi Centre Social.

Programes i Prestacions

Els Serveis Socials Generals constitueixen l’estructura bàsica del Sistema Públic de Serveis Socials i són prestats pels Equips de Base.

Les seves competències en matèria de polítiques van dirigides a la cobertura de necessitats personals i socials derivades de situacions de dependència, desigualtat o exclusió social, gestionant programes en matèries de serveis socials per a discapacitats, família, adopcions, infància, joventut i dona així com la millora de la qualitat de vida de tots els ciutadans.

L’Ajuntament de Daya Nueva, ha aconseguit crear, amb el suport de la Generalitat Valenciana i l’Excma. Diputació d’Alacant, una important xarxa de recursos i serveis socials, gràcies als quals podem donar resposta a les necessitats que ens plantegen els ciutadans de Daya Nova.

La Regidoria de Serveis Socials, es configura com un servei al ciutadà dotat d’importants recursos i infraestructures, que han crescut de forma molt notable en els últims anys.

El responsable institucional de la regidoria és la Sra. Immaculada Vicent Caravaca

Els Serveis Socials de Daya Nova tenen per objecte:

 • La detecció i anàlisi de les necessitats i mancances socials dels ciutadans.
 • La informació, l’orientació i l’assessorament a la ciutadania sobre els seus drets socials i els procediments per al seu exercici.
 • La prevenció de problemàtiques socials en l’àmbit de la comunitat.
 • La millora de l’autonomia personal.
 • La inserció social dels membres marginats i exclosos de la comunitat.
 • L’animació i el desenvolupament comunitari.
 • La millora de la cooperació i solidaritat expressada en el voluntariat social.

La missió és atendre les necessitats relacionades amb les famílies, la protecció de menors, persones dependents, i altres sectors vulnerables de la societat i gestionar tot tipus de recursos socials.

La visió és millorar de forma contínua els serveis que prestem comptant amb l’opinió dels ciutadans.

PROGRAMES MUNICIPALS:

 

Servei d'Informació, Orientació i Assessorament tècnic

Dirigit a tots els ciutadans / es per a informar-los, orientar-los i assessorar-los sobre els seus drets, de l’exercici dels mateixos i dels recursos socials adequats per a resoldre les seves necessitats.

S’organitza mitjançant el sistema de cita prèvia. CENTRE SOCIAL. 965.701.338

Programes de Cooperació Social

Per impulsar i fomentar la iniciativa social, l’associacionisme i el Voluntariat Social, de manera que es faciliti una integració més eficaç de les persones en la societat, així com l’animació comunitària amb la finalitat de promoure activitats grupals tendents que siguin les pròpies persones d’una comunitat les que assumisquen la seua problemàtica, buscant solucions a aquesta.

Atenent a aquest programa bàsic en el nostre municipi s’està fent especial èmfasi en la promoció i implantació del voluntariat social, desenvolupant el Programa Municipal de Voluntariat Social.

Programes de Convivència i Reinserció Social

Orientats a promoure la convivència social i familiar, així com a possibilitar la integració en la comunitat. Club de Convivència Municipal. Des d’on es planifiquen i desenvolupen activitats de promoció sociocultural i d’oci i temps lliure per a la Tercera Edat, Dona, Bolilleres, etc ..

Programa de Prestacions Econòmiques Individuals

Té per objecte l’atenció de les necessitats més bàsiques d’aquells ciutadans / es que no les puguen abordar per si mateixos, mitjançant la gestió d’ajudes econòmiques individualitzades en matèria de necessitats bàsiques, habitatge habitual, ajudes tècniques, eliminació de barreres arquitectòniques, etc

Programes de Prevenció i Reinserció Social

Que tindran per objecte el desenvolupament de la intervenció social en persones o grups d’alt risc que necessiten ajuda per a la prevenció dels seus conflictes i la seua inserció personal en el medi social.

Programa d'intervenció familiar

Són un conjunt d’atencions per afavorir la convivència i la integració social, en situacions de crisi, risc, o vulnerabilitat en una família o en algun dels membres de qualsevol unitat de convivència, quan l’estabilitat d’aquesta està amenaçada o quan no estigui prou garantida l’adequada atenció a algun membre.

Consisteix en fomentar l’adquisició d’habilitats bàsiques i hàbits de conducta, tant en l’àmbit de les capacitats personals com en l’àmbit relacional.

El Servei d’Intervenció Familiar s’adreça a situacions derivades de desestructuració familiar, d’absència o manca d’hàbits de conducta o d’habilitats bàsiques per abordar crisis familiars, causades per dificultats en la relació i convivència entre tots o algun dels membres de la família. Especialment, es dirigeix a situacions de risc de maltractament i violència infantil, cap a persones majors, violència de sexe, d’ètnia, o de qualsevol altre tipus.

Informació i Assessorament Empresarial:

Suport a la creació i consolidació d’empreses

Informació sobre tràmits de constitució, assessorament per a l’elaboració de projectes empresarials, acompanyament en les primeres fases d’execució del projecte, incentius i ajuts en vigor.

Informació sobre ajudes a la inversió empresarial.
Informació sobre ajudes a la inversió de microempreses.
Informació al petit comerç detallista.

Posem a la teva disposició diferents manuals que poden ajudar-te a l’hora de desenvolupar el teu projecte empresarial.