Programes i Prestacions: Dependència

SERVEI D’ATENCIÓ A LA DEPENDÈNCIA

QUÈ S’ENTÉN PER DEPENDÈNCIA?

L’estat de caràcter permanent en què es troben les persones que, per raons derivades de l’edat, la malaltia o la discapacitat, i lligades a la falta oa la pèrdua d’autonomia física, mental, intel·lectual o sensorial, precisen de l’atenció d’una altra o altres persones o ajudes importants per realitzar activitats bàsiques de la vida diària o, en el cas de persones amb discapacitat intel·lectual o malaltia mental, d’altres suports per a la seva autonomia personal.

A QUI VA DIRIGIDA?

    A les persones que es trobin en situació de dependència.
Persones grans dependents.
Discapacitats moderats, severs o grans dependents.
Nens menors de tres anys amb problemes de dependència.
Persones amb discapacitat psíquica, intel·lectual i amb malaltia mental dependents.

QUÈ OFEREIX AQUEST SERVEI MUNICIPAL?

    Informació, orientació i assessorament sobre la implantació de la Llei de Promoció de l’Autonomia Personal.
i Atenció a les persones en situació de dependència.
Informació sobre el procediment per sol·licitar la valoració de la dependència.
Tramitació de la sol·licitud del reconeixement de la situació de dependència.
Valoració i elaboració del Programa Individual d’Atenció (PIA).

ON DIRIGIR?

CENTRE SOCIAL. 965.701.338

Tots els dijous de 8 a 10:00 Sempre amb cita prèvia.

ALTRES TRÀMITS

Compromesos amb les persones amb discapacitat de la nostra localitat i les seves famílies; treballem decididament a aconseguir una ciutat sense barreres físiques ni socials, oferint informació, assessorament i tramitació de:

Sol·licitud d’ajudes per a la millora de les condicions d’accessibilitat al medi físic, a través de l’eliminació de barreres arquitectòniques, urbanístiques i de la comunicació.
Sol·licitud d’ajudes en matèria de serveis socials en el sector de Discapacitats: Prestacions econòmiques individualitzades: Ajudes per a l’atenció institucionalitzada.
Sol·licitud d’ajudes en matèria de serveis socials en el sector de Discapacitats: Prestacions econòmiques individualitzades. Ajudes per al desenvolupament personal.
Sol·licitud d’admissió a CENTRE D’ATENCIÓ PRIMERENCA.
Sol·licitud de Targeta d’estacionament per a persones amb mobilitat reduïda.
Minusvàlids. Sol·licitud d’ingrés a centres.
Sol·licitud d’ajudes per a finançar estades en centres residencials mitjançant el Bo d’atenció a les persones amb discapacitat o amb malaltia mental crònica. (BONAD).
Sol·licitud de reconeixement, declaració i qualificació del grau de minusvalidesa.
Sol·licitud de revisió del grau de minusvalidesa per agreujament, milloria o error de diagnòstic i / o valoració.
Sol·licitud de reconeixement del gos d’assistència.
Sol·licitud del reconeixement de la situació de dependència.