Programes i Prestacions: Gent Gran

SERVEI D’AJUDA A DOMICILI

El Servei d’Ajuda a Domicili, és una prestació social bàsica, orientada a persones majors, discapacitats i famílies que presenten problemes per a la realització de les activitats elementals de la vida diària, proporcionant-los atenció directa en la pròpia llar mitjançant intervencions que afavorisquen la seua permanència i integració en el seu entorn habitual, i compensin la seva restricció d’autonomia funcional.

Aporta companyia, seguretat i comunicació, contrarestant el procés evolutiu d’aïllament i marginació, vinculats sovint, amb la pèrdua d’autonomia i funcionalisme, prevenint situacions de risc.

A nivell general l’objectiu a assolir és la millora de la qualitat de vida de les persones usuàries, potenciant la seva autonomia, seguretat i relacions socials.

Els serveis que integren són:

Atenció domèstica.
Atenció personal: Atenent cures personals bàsics.
Educatius: entrenant en habilitats sociopersonals, adquisició d’hàbits, orientació …
Suport a la mobilització dins de la llar.

Aquest programa està regulat per una ordenança fiscal, en la qual ve reflectida la quantia que ha d’abonar el beneficiari del servei al mes, sent aquesta taxa de 10 € / mes independentment de les hores executades durant el mes. Sol·licituds i Tràmits: Departament de Benestar Social,

CENTRE SOCIAL. 965 70 13 38.

SERVEI DE TELEASSISTÈNCIA

La Teleassistència domiciliària, és un servei, que a través de la línia telefònica, permet als beneficiaris, amb només prémer un botó del dispositiu que porten damunt constantment, avisar al centre d’emergències (durant les 24 hores del dia) d’una situació de crisi (caigudes, robatori, incendi, emergències sanitàries), de manera que aquest centre de resposta a aquesta emergència.

Tot i que la funció principal de la teleassistència, és l’atenció immediata davant situacions d’emergència que es produeixin en el mateix domicili, a més compta amb les següents prestacions:

1. Agendes d’Usuari
Permeten recordar determinades activitats o hàbits que ha de realitzar de forma esporàdica o periòdica (presa de medicació, visites al metge, etc.).

2. Seguiment i Control
El centre d’atenció contacta periòdicament amb els usuaris, per tal de fer un seguiment permanent, mantenir actualitzades les seves dades i intervenir si les circumstàncies ho aconsellen.

3. Prestacions pròpies de la unitat principal i del polsador
“Mans lliures”: davant de qualsevol contacte telefònic (no només amb el centre d’atenció), bé per que cridi l’usuari o el cridin, aquest pot parlar des de qualsevol lloc de la casa.


4. Requisits
Persones majors de 60 anys que visquin soles, o matrimonis en què els dos membres presentin dificultats objectives.
Tenir instal·lat un terminal d’una operadora de telefonia amb línies bàsiques de RTB.

5. No podran ser beneficiaris del servei
Les persones amb malalties mentals greus, incloses les demències senils, atès que el sistema requereix un cert nivell de comprensió i discerniment.
Les persones amb deficiències notòries d’audició i / o expressió oral, ja que el sistema es basa principalment en la comunicació verbal usuari-centre d’atenció.

6. Sol·licituds i Tràmits
CENTRE SOCIAL. 965.701.338