PRESTACIONS ECONÒMIQUES INDIVIDUALITZADES

QUÈ SÓN?
Són ajudes econòmiques destinades a remeiar una situació greument deteriorada, d’urgent necessitat o amb greus problemes que afecten la seua autonomia personal tenen caràcter finalista i són incompatibles amb qualsevol altra prestació pública o privada que cobrís aquesta necessitat.

A QUI VAN DIRIGIDES?
Van dirigides a aquelles persones o nuclis de convivència -familia- que no tingui recursos econòmics suficients per afrontar les despeses derivades de la situació de necessitat. Hi ha d’haver informe tècnic o document acreditatiu de la necessitat de l’acció objecte de l’ajuda.

TIPUS DE PRESTACIONS:
– Ajudes d’Emergència
Són ajudes econòmiques de caràcter extraordinari i destinades a pal·liar aquelles situacions en què puguen trobar les persones afectades per un estat de necessitat. cobreixen:

Necessitats específiques de caràcter bàsic i urgent.
Despeses imprescindibles per a l’ús de l’habitatge habitual.
Despeses excepcionals i de greu i urgent necessitat
Despeses destinades a cobrir necessitats bàsiques familiars.

Desenvolupament personal de persones de tercera edat
Comprèn totes aquelles mesures que possibiliten a les persones amb problemes motors o sensorials el manteniment en el seu entorn social, incrementant la seua autonomia i afavorint la seva relació amb l’entorn.
– Ajudes per a l’eliminació de barreres arquitectòniques a l’habitatge
– Ajudes tècniques
– Adaptació de vehicles de motor

PROGRAMA D’ABSENTISME ESCOLAR
Programa dirigit a detectar i intervenir de forma global i integradora en la multiplicitat de factors (escolar, familiar, personal, social) que incideixen que un menor no assisteixi a l’escola.

Des d’aquest programa s’impulsa i coordinen accions amb les diferents administracions implicades en l’àmbit municipal.

OBJECTIU A ACONSEGUIR
Reduir l’absentisme escolar i garantir l’assistència regular a classe dels alumnes / as en el municipi de Daya Nova.

Articular mecanismes de coordinació entre les entitats i agents implicats.

QUÈ FEM?
Prevenció

Detecció de casos de menors sense escolaritzar / promovent la seva escolaritat i assistència.
Promoure accés ajudes escolars (beques de menjador i llibres).

sensibilització

Difusió del programa.
Campanyes de difusió i sensibilització.

Detecció i Tractament de casos d’absentisme escolar

Via Unitat d’Atenció a la Família de la Policia Local.
Control d’assistència al centre escolar.
Tractament Individual / Familiar, des de Serveis socials.

ALTRES TRÀMITS

    Sol·licitud d’alta o renovació del TÍTOL de Família Nombrosa. CARNET de Família Nombrosa.
Sol·licitud de prestacions econòmiques individualitzades per acolliment familiar simple o permanent en família extensa o afí.
Sol·licitud de prestacions econòmiques individualitzades d’acolliment familiar simple en família educadora de “Urgència-Diagnòstic”.
Prestacions econòmiques individualitzades per acolliment familiar simple o permanent en família educadora.
Sol·licitud d’inscripció en el Registre de Famílies Educadores.
Tramitació Targeta Sanitària Solidària.
Tramitació Targeta Sanitària de persones que no tinguin prou recursos econòmics.
Tramitació Targeta sanitària de menors estrangers residents il·legalment a Espanya.
adopció Nacional
adopció internacional
Reclamacions contra entitats acreditades per a la realització de funcions de mediació d’adopció internacional.
Informació Bonificacions municipals en IBI a Famílies Nombrosa de la localitat.