Programes i Prestacions: Per Immigrants

INFORME MUNICIPAL D’HABITABILITAT A l’efecte de REAGRUPAMENT FAMILIAR

Informe municipal que acrediti que un habitatge compleix amb les condicions d’habitabilitat. És necessari per sol·licitar el reagrupament familiar.

 QUI POT SOL·LICITAR-?
Immigrants residents a Daya Nueva que sol·licitin la reagrupació familiar i siguin propietaris o legal ocupant d’un habitatge.

QUAN?
Tot l’any.

ON?
Centre Social, C / Generalísimo, 5 Cita prèvia.

PASSOS A SEGUIR
Demanar cita per a entrevista al Centre Social.
El personal de l’equip base el citarà per a realitzar una visita al domicili.
Aquest equip d’emetre un informe per a l’interessat.

DOCUMENTACIÓ
Fotocòpia de targeta de residència i treball.
Fotocòpia contracte de lloguer o escriptura de propietat de l’habitatge.
Certificat de convivència.
Contracte de treball i les tres últimes nòmines.
Vida laboral actualitzada.

NORMATIVA APLICABLE
Reial Decret 2393/2004, de 30 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei Orgànica 4/2000, d’11 de gener, sobre drets i llibertats dels estrangers a Espanya i la seva integració social (art. 45.2by 46.2 c).

INFORME MUNICIPAL D’INSERCIÓ SOCIAL

Informe municipal per a l’obtenció d’una autorització de residència per raons d’arrelament.

QUI POT SOL·LICITAR-?
El mateix interessat.

QUAN?
Tot l’any.

ON?
Centre Social, C / Generalísimo, 5 Cita prèvia.

DOCUMENTACIÓ
Original i còpia del passaport en vigor.
Certificat d’empadronament: històric.
Certificat de Convivència.
Original i còpia contracte de lloguer o escriptura de propietat de l’habitatge.
Documentació que acrediti la seva estada a Espanya durant els tres últims anys. S’atorgarà preferència a l’acreditació d’aquesta permanència mitjançant aquells documents que reuneixin els següents requisits:

Haver estat emesos o registrats per una Administració Pública Espanyola.
Ser documents originals o còpies degudament compulsades.
Contenir les dades d’identificació de l’interessat.

Mitjans de vida: contracte de treball en ferm, comptes bancaris, pensions, etc.
Documentació que acrediti la integració de l’immigrant en el municipi.

NOTES

L’informe emès per l’Ajuntament no tindrà caràcter vinculant.
L’informe es remetrà a la Subdelegació del Govern a Alacant.

NORMATIVA APLICABLE

Reial Decret 2393/2004, de 30 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei Orgànica 4/2000, d’11 de gener, sobre drets i llibertats dels estrangers a Espanya i la seva integració social (art. 45.2by 46.2 c).