Albergue Rural

Albergue Rural

Direcció: C/ La Puebla, 11
Telèfon: 965 70 06 41
Mes informació:

NORMES D’ÚS DE L’ALBERG

USUARIS Podran fer ús de l’alberg aquelles persones que havent-lo sol·licitat amb antelació, mitjançant imprès destinat a l’efecte, li sigui concedit per l’Ajuntament previ pagament de les taxes regulades per l’ordenança corresponent. En cap cas està permès el lloguer o cessió de l’ús a terceres persones diferents de les sol·licitants. En el cas que els usuaris siguin menors hauran d’anar acompanyats de tutors responsables dels mateixos.

Grup A: de 2 a 6 persones.
Grup B: de 7 a 30 persones.
Grup C: escoles fins a Educació Secundària i fins a 30 persones com a màxim, incloent els monitors.

Queda prohibida l’estada d’animals.

 

Queda prohibida la estancia de animales.

SOL·LICITUDS I RESERVES

La reserva s’ha de fer, com a màxim, 30 dies naturals abans de l’ocupació, havent de pagar el 10% de l’import total a abonar. La resta, juntament amb la fiança, haurà de ser lliurat tres dies abans de la data sol·licitada. En cas de no complir-se aquests requisits, la reserva serà desestimada.

La reserva podrà ser cancel·lada i l’import de la bestreta li serà retornat sempre que aquesta cancel·lació es faci amb deu dies d’antelació a la data d’ocupació de les instal·lacions.

La reserva es podrà fer a les dependències municipals, al correu electrònic administrativo@dayanueva.es, via fax al número 96 570 06 42, enviant fotocòpia del DNI i l’imprès de reserva juntament amb el resguard d’ingrés, dirigit a l’Ajuntament de Daya Nova en el qual es farà constar el concepte pel qual s’ingressa els diners (taxa per a ús de l’alberg rural).

LLIURAMENT I DEVOLUCIÓ DE LES CLAUS

Les claus es lliuraran i es retornaran en el lloc que s’especifiqui en el moment de tramitar la sol·licitud.

Per a la recollida de les claus, es presentaran a la persona responsable del seu lliurament dels justificants d’ingrés de la taxa i la fiança així com el DNI del sol·licitant.

TARIFES

Els preus i la fiança per la utilització de l’alberg seran els establerts per l’ordenança reguladora de la taxa de forma anual. La taxa pel 2011 és la següent:

A) La quota tributària serà la que resulti de l’aplicació de la següent tarifa:

Grups de 2 a 6 persones: 9 € persona / dia, més una quantitat fixa de 24 € / dia.
Grups de 7 a 30 persones: 12 € / persona / dia.
Col·legis fins Educació Secundaria, agrupacions i associacions juvenils sense ànim de lucre fins a 16 anys inclusivament, i fins a un màxim de 30 persones: 6 € persona / dia.

B) Fiança:

Grups de 2 a 6 persones: 90 €.
Grups de 7 a 30 persones: 180 €.
Col·legis fins Educació Secundària, agrupacions i associacions juvenils sense ànim de lucre fins a 16 anys inclusivament, i fins a un màxim de 30 persones 180 €.

Ubicació en el mapa