Albergue Rural

Albergue Rural

Direcció: C/ La Puebla, 11
Telèfon: 965 70 06 41
Mes informació:

NORMES D’ÚS DE L’ALBERG

USUARIS Podran fer ús de l’alberg aquelles persones que havent-lo sol·licitat amb antelació, mitjançant imprès destinat a l’efecte, li sigui concedit per l’Ajuntament previ pagament de les taxes regulades per l’ordenança corresponent. En cap cas està permès el lloguer o cessió de l’ús a terceres persones diferents de les sol·licitants. En el cas que els usuaris siguin menors hauran d’anar acompanyats de tutors responsables dels mateixos.

Grup A: de 2 a 6 persones.
Grup B: de 7 a 30 persones.
Grup C: escoles fins a Educació Secundària i fins a 30 persones com a màxim, incloent els monitors.

Queda prohibida l’estada d’animals.

 

Queda prohibida la estancia de animales.

SOL·LICITUDS I RESERVES

La reserva s’ha de fer, com a màxim, 30 dies naturals abans de l’ocupació, havent de pagar el 10% de l’import total a abonar. La resta, juntament amb la fiança, haurà de ser lliurat tres dies abans de la data sol·licitada. En cas de no complir-se aquests requisits, la reserva serà desestimada.

La reserva podrà ser cancel·lada i l’import de la bestreta li serà retornat sempre que aquesta cancel·lació es faci amb deu dies d’antelació a la data d’ocupació de les instal·lacions.

La reserva es podrà fer a les dependències municipals, al correu electrònic administrativo@dayanueva.es, via fax al número 96 570 06 42, enviant fotocòpia del DNI i l’imprès de reserva juntament amb el resguard d’ingrés, dirigit a l’Ajuntament de Daya Nova en el qual es farà constar el concepte pel qual s’ingressa els diners (taxa per a ús de l’alberg rural).

LLIURAMENT I DEVOLUCIÓ DE LES CLAUS

Les claus es lliuraran i es retornaran en el lloc que s’especifiqui en el moment de tramitar la sol·licitud.

Per a la recollida de les claus, es presentaran a la persona responsable del seu lliurament dels justificants d’ingrés de la taxa i la fiança així com el DNI del sol·licitant.

TARIFES

Els preus i la fiança per la utilització de l’alberg seran els establerts per l’ordenança reguladora de la taxa de forma anual. La taxa pel 2011 és la següent:

A) La quota tributària serà la que resulti de l’aplicació de la següent tarifa:

Grups de 2 a 6 persones: 9 € persona / dia, més una quantitat fixa de 24 € / dia.
Grups de 7 a 30 persones: 12 € / persona / dia.
Col·legis fins Educació Secundaria, agrupacions i associacions juvenils sense ànim de lucre fins a 16 anys inclusivament, i fins a un màxim de 30 persones: 6 € persona / dia.

B) Fiança:

Grups de 2 a 6 persones: 90 €.
Grups de 7 a 30 persones: 180 €.
Col·legis fins Educació Secundària, agrupacions i associacions juvenils sense ànim de lucre fins a 16 anys inclusivament, i fins a un màxim de 30 persones 180 €.

Ubicació en el mapa

Festes Patronals

Festes Patronals

Les Festes Populars més importants són les Patronals, en honor de Sant Miquel Arcàngel. Se celebren entre el 20 i el 30 de setembre, tenint lloc nombrosos actes caracteritzats per la participació ciutadana com: cercaviles, revetlles populars, desfilada de carrosses, els jocs infantils, activitats esportives, diverses exposicions i actes religiosos, finalitzant amb la Solemne processó en honor al excels patró Sant Miquel Arcàngel i la magnífica albada.

Ntra. Sra. del Roser

Ntra. Sra. del Roser

En Honor a Ntra. SRA. del Roser, patrona de La Bodega, el 7 d’octubre es commemora la seva festivitat, celebrant Una missa de campanya, esmorzar típic de bunyols xocolata amb pa de pessic i, Preparat pels veïns. La celebration culminarà al vespre amb la solemne processó, coronada pel castell de focs lluminós d’artifici.

Monument Funerari: Pilar Estela

Monument Funerari: Pilar Estela

Al mes de juny de 1992 VA SER Descobert de manera ocasional ONU mur de 10 metres d’UNS. Longitud de Que formava part de l’ONU monument funerari Conegut Com a pilarestela.

La seva seria la base escalonada, de la que arrencaria un Cos de rectangular o quadrangular rematat Per una gola (espècie de gran capitell), i Sobre ella, una escultura d’animal real o fantàstic. Estós restes Dotats Entre Els Segles V i IV A.C., were catalogats Com l’arquitectura funerària Ibèrica més Reserves rica de la província.

Ubicació en el mapa